نمایشگاه ارمنستان

انتخاب قهوه آرام به عنوان تنها کافه vip  در نمایشگاه ویژه ارمنستان در سالن ۷ نمایشگاه بین المللی تهران .

بازدید آقای خسرو تاج مشاور وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت و سفیر ارمنستان در ایران از غرفه قهوه آرام